<< بازگشت به ليست گروه های سئولات متداول

  عنوان سوال جواب پرسشگر
 عناوين پرسش های زير مجموعه گروه مدیر آموزش مجازی
FAQ
شرط ثبت نام
دارد
FAQ
ثبت نام
دارد
FAQ
فوري : زمان برگزاري آزمون ورودي رشته ي هوش مصنوعي )مجازي(
دارد
FAQ
تاریخ و نحوه ثبت نام
دارد
FAQ
عناوین رشته ها
دارد
FAQ
شروع ترم جدید
داردگروه پرسش و پاسخ
 جستجو در سئوالات متدال
    
 کليد واژه ها :